ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀ ਸੌਹਣੇ ਨਈ।
ਤੁਹਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਨਈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ਆਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਲੋ।
ਿਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸੀ ਹੋਣੇ ਨਈ। 😊👌🏻