Niklo na be-naqab zamana kharab hai
aur uss par ye shabab zamana kharab
hai